Stöd till kommunikation i vården med pedagogisk visualisering

Kort beskrivning

Ett nytt sätt att visualisera och synliggöra styrdokument med ikoner och film som även finns digitalt. För att öka tillgängligheten till lättbegriplig information, underlätta kommunikation samt öka delaktighet för vårdpersonal, patient och invånare.

Potential att sprida 

Konceptet kan appliceras och tillämpas på oändligt många sätt i andra sammanhang. Med bild/film kan man få ut information på ett lättbegripligt sätt och underlätta kommunikationen för såväl vårdpersonal som patient. Genom att personalen visar med vad och hur de jobbar kan patienten bättre förstå och känna sig delaktig i sin ”patientresa”.

– Filmen och dokumentet finns gratis tillgängliga på www.1177.se och experiolab.se

– Region Västernorrland delar gärna filer (inkl. ikoner).

Längre beskrivning

Förbättringsområde

I Region Västernorrland fanns ett antal olika arbetssätt för omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur. Några fungerade riktigt bra, andra mindre bra. Detta gav framför allt en ojämlik vård.

En viktig faktor för ett så bra slutresultat som möjligt för patienter med misstänkt höftfraktur är det initiala omhändertagandet. Genom att ta fram ett gemensamt sätt att ta hand om patienten önskade vi öka jämlikheten i vården inom länet samt öka förutsättningarna för ett bra initialt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur.

Lösningen

Experio Lab har tillsammans med medarbetare och patienter tagit fram ett fysiskt häfte och en film som visualiserar ett länsgemensamt styrdokument. Materialet är framtaget för både vårdpersonal och patient och har nyligen lanserats digitalt och finns på 1177.se – så att alla har tillgång till informationen om olyckan skulle vara framme. Med hjälp av häftet kan all vårdpersonal få en snabb visuell överblick om gällande rutiner och ansvarsfördelning samt på ett pedagogiskt sätt förklara frakturen för patienten. Det gemensamma synsättet har visat sig ökat det interna samarbetet. Patienten och anhöriga får en överblick över skadan och vården fram till operationen samt möjlighet att föra anteckningar, råd och kontaktuppgifter. Informationen gör patienten delaktig i sin vård. Förutom ett fysiskt häfte får patienten en digital version som vid behov även kan delas till anhöriga. Med samma symboler som i häftet synliggör animeringsfilmen processen från fall till operation.

Nytta

Forskning visar att patienter som görs delaktig i sin vård har ett snabbare tillfrisknande jämfört med de patienter som inte involveras [1]. Patienterna har under testperioden upplevt att häftet ger bättre information över vårdprocessen och därigenom öka känslan av att känna sig delaktig. När vårdpersonal har ett snabbt flöde från fall till operation minskar man dödligheten hos patientgruppen [2]. Vårdpersonalen har nu kommit överens om en länsövergripande plan och arbetar tillsammans för ett jämlikt och så bra initialt omhändertagande av patient med misstänkt höftfraktur som möjligt. Invånare inom region Västernorrland har nu alltid möjlighet att få information om omhändertagande av patient med misstänkt höftfraktur med hjälp av filmen och häftet som finns på 1177.se.

Utvecklingsarbetet

Vi har intervjuat patienter och skapat en arbetsgrupp med vårdpersonal (med olika professioner och kompetenser). Att snabbt kunna få en överblick av vad som ska göras var ett behov som blev tydligt hos vårdpersonal. Tillsammans kom vi fram till att det är enklare att kommunicera med varandra med hjälp av visualiseringar.  Prototypen, häftet och filmen är utvecklade och anpassade genom tester på olika målgrupper. Verksamheten och överförs till en förvaltningsorganisation för förvaltning och vidareutveckling.

Bidragslämnare: Specialistvården i Region Västernorrland

Kontaktperson: Cindy Trilsbeek, cindy.trilsbeek@rvn.se

Läs mer

[1] SBU BEREDER – Rapport 260/2017 Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården.

[2] Lokalt vårdprogram – Västra Götalandsregionen – Höftfraktur 2011-2014.

Länk till video: https://vimeo.com/344974948

https://www.1177.se/Vasternorrland/olyckor–skador/skador-pa-overkropp-och-hofter/hoftledsbrott/hoftledsbrott-i-vasternorrland/