Hälsocoach online – Ett modernt stöd för individer som vill förändra sina levnadsvanor

Kort beskrivning

Hälsocoach online vänder sig till invånare inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar med digitala möten för att fler människor ska få stöd och hjälp för att förbättra sina levnadsvanor kring kost, fysisk aktivitet, tobak samt riskbruk av alkohol.

Potential att sprida 

Om tjänsten Hälsocoach online blev en etablerad tjänst inom hälso- och sjukvården och även spred sig till andra landsting och regioner skulle det möjliggöra att fler personer i Sverige skulle kunna få hjälp och stöd med att förbättra och/eller bibehålla goda levnadsvanor. Arbetsmodell, användarguide, informationsmaterial till vårdgivare och invånare samt kommunikationsstöd finns framtaget.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

I Sverige har hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män i åldrarna 16-84 år självrapporterat att de har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor. Det finns olika faktorer som påverkar individers hälsoutfall, exempelvis socioekonomi, hälsobeteende, fysisk miljö och klinisk vård, och just hälsobeteende är den näst största faktorn.

Socioekonomi påverkar mest och klinisk vård minst, men det är en snedfördelning av samhällsinvesteringar, där klinisk vård har mycket högre investeringar än förändringar för hälsobeteende. Hälsocoach online bidrar till den omställning som behövs, där behov och investeringar matchar varandra. Vi arbetar för en mer jämlik hälsa och skapar förutsättningar att nå dom som allra bäst behöver. Detta gör vi bland annat igenom att erbjuda digitala samtal som just nu är kostnadsfria. Vi har även ett pågående arbete med att utveckla möjligheten till tolk i våra möten för att ännu fler ska kunna ta del av vår tjänst.

Lösningen

Tjänsten Hälsocoach online vänder sig till alla invånare inom Västra Götalandsregionen och erbjuder, via appen Mitt vårdmöte, coachande samtal inom kost, fysik aktivitet, tobak samt riskbruk av alkohol.

En coachning-period varar i 2 till 4 månader med 4-6 samtal beroende av klientens behov och vi sätter tillsammans upp SMARTa målsättningar som står för specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt.

Klienterna fyller i en enkät om sina levnadsvanor inför nybesök, avslutande samtal samt inför långtidsuppföljningar vid 3 samt 9 månader. Resultaten mäts genom aktivitetsminuter, kostindex samt Audit-C och alla klienter skattar sin upplevda hälsa vid dessa tillfällen.

Nytta

Vi ser vinster med att klienten själv väljer vilken tid som passar och inte behöver ta sig till en mottagning, det sparar tid både för patienten och vården samt gör att fler kan få hjälp till en bättre hälsa. Dessutom utgör Hälsocoach online ett komplement till sedvanlig hälso- och sjukvård och underlättar för vårdgivaren att arbeta mer hälsofrämjande.

Enligt den statistik vi har tagit fram under projektets gång kan vi se att 46 % av våra klienter upplever att de uppnått sina målsättningar enligt överenskommen målbild i hög grad samt att 44 % anser att de uppnått sina målsättningar enligt överenskommen målbild till mer än hälften. Vi kan även se att den självupplevda hälsan förbättras under en coachning-period. Vid start är det 30 % som skattar sin hälsa som en sjua eller högre. Vid avslut är det 79 % som skattar sin hälsa som en sjua eller högre. Vi har även fått hjälp att göra en hälsoekonomisk analys som har visat på att metoden är kostnadseffektiv, dvs hög nytta till låg kostnad. Vår hälsoekonomiska modellering visar på undvikbara hälso- och sjukvårdskostnader till ett värde av 142 000 kr/coachad individ.

Utvecklingsarbetet

Det startade som ett lokalt innovationsprojekt där syftet var att skapa ett modernt stöd för att främja goda levnadsvanor. Flera lösningar för digitala möten har prövats. Initialt fick flera system användas för att få tjänsten att fungera, men i takt med regionens omställningsarbete till en mer digital vård kunde vi integrera alla önskade komponenter i ett och samma verktyg, appen “Mitt vårdmöte”. En successiv regional spridning har genererat ökat klientinflöde och underlag till utvärdering.

Bidragslämnare: Västra Götalandsregionen

Kontaktperson: Anna Cavrak, anna.cavrak@vgregion.se 

Läs mer

https://www.vgregion.se/halsocoach

https://www.vgregion.se/halsocoachvardgivare