Vi gör varandra bra

Kort beskrivning

Genom att systematiskt, strukturellt och fokuserat arbeta med problemlösning och uppföljning av patienternas förbättringsförslag, kunnat öka kvalitén för patienterna och förbättra avdelningens arbetssätt.

Potential att sprida 

Att arbeta med förbättringsåtgärder med en väl beprövad modell är både roligt och utvecklande. Metoden bygger på ett LEAN tänkande , är enkel att utföra och genomförbar.Viktigt är att använda den avsatta tiden för fokustavlan. Här behövs en styrning från vårdenhetschef och sektionsledare, då det alltid på en akutavdelning finns andra saker att göra. Efter varje genomförd sittning har personalen tyckt att det varit bra, oavsett om det just den dagen var mycket att göra.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Det granskningsinstrument som använts är AUDIT. Avdelning 86 har sedan maj 2017 – maj 2018 deltagit som pilotavdelning i projektet Personcentrerat arbetssätt (PCA) på SU. Avdelningen utsåg en arbetsgrupp för införandet av arbetssättet. En forskare från GPCC (Göteborgs Centrum för Personcentrerad Vård) knöts till gruppen. Under arbetets gång har kontakt med förändringledare på SU tagits. Arbetsgruppen deltog på två workshops för igångsättandet av arbetet samt en utbildningsdag om personcentrerad vård. Samtliga medarbetare på avdelningen gick sedan en tredagars utbildning i arbetsmodellen i slutet av hösten. Utbildningen gavs av forskare på GPCC.

Lösningen

En gång i veckan i 15 minuter samlas personalen med sektionsledaren. Går igenom de post-it som satts upp på fokustavlan, vilka problem som är akuta/icke akuta, vilka går till vårdenhetschef eller APT. Problem löses direkt eller i arbetsgrupp. För varje förslag till åtgärd görs en mätning genom handuppräkning av den personal som är närvarande. Förslagen i förbättringslådan för patienterna läggs till vårdenhetschef som tillsammans med personal tar ställning till vilka förslag som är rimliga/inte rimliga att genomföra. Vårdenhetschef sitter med vid morgonmöte och informerar patienterna om de förslag som kan genomföras eller inte. Enkät med kommentarer om förbättringsarbetet har utformats till patienter och personal.

Nytta

2015-2016 har 110 problem blivit lösta framför tavlan; 32 % patientnära, 30 % personalfrågor, 38 % rutiner. Förbättringsförslag från patienterna är 70 stycken; 20 % aktiviteter, 54 % rutiner, 26 % personlig integritet. 59 % har åtgärdats. Av denna andel berör 11 % aktiviteter, 33 % rutiner, 14 % Enkätsvar personal: 90 % bra modell, 70 % lett till förbättrat arbetssätt, 80 % höjt vårdkvalitén för patienterna. Enkätsvar patienter: 100 % vet om förslagslådan, 22 % har lämnat förslag, 0 % vet om förslagen lett till förbättringar på avdelningen. Sedan sista mätningen i oktober 2016 fram tills idag har 217 problem lösts framför tavlan och patienternas förbättringsförslag har varit 127 stycken.

Utvecklingsarbetet

Genom att systematiskt, strukturellt och fokuserat arbeta med problemlösning och uppföljning av patienternas förbättringsförslag, kunnat öka kvalitén för patienterna och förbättra avdelningens arbetssätt. Målet är och har varit att gemensamt lösa problem och medvetet ta ställning till patienternas förbättringsförslag och kunna åtgärda dessa i rimlig tid.

Bidragslämnare: Sahlhgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsreginen

Kontaktperson: Karin Olander, karin.olander@vgregion.se