Verktyg för gruppkontrakt ger öppnare klimat i grupparbeten för studenter

Kort beskrivning

”Att arbeta i grupp” görs tillgängligt där studenter och lärare möts digitalt. Appen ger studenter verktyg att tidigt förstå vikten av att komma överens om hur grupparbetet ska fungera och därmed ökar chanserna att genomföra ett lyckat grupparbete.

Potential att sprida 

Lösningen kan användas av alla kurser på universitetet och kan med små medel göras tillgänglig för andra utbildningsverksamheter som använder Canvas som lärplattform. Genom översättning till andra språk och justering till LTI-standarden har den potential att spridas och användas genom andra lärplattformar. Information om appen vid nätverksträff med Canvas-kunder inom högskolesverige gav bra gensvar om appens potential.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Grupparbete är en vanlig pedagogisk metod inom högre utbildning, där en klass med studenter delas in i grupper, eller själva får välja deltagare, för att genomföra en uppgift. Grupparbete kan fungera mycket bra, men inte alltför sällan lämnas studenter att själva hantera den inre gruppdynamiken och att lösa de eventuella konflikter som uppstår. När projektet Rethink:Kau följt studenter i könsminoritet på sin utbildning upplever de att grupparbete är ett problemområde där könstereotyper skapar spänningar i gruppen. Som exempel nämner kvinnor i minoritet att de ofta får ta rollen som organisatör och dokumenterare, men att detta själ energi från inlärningen. Män i minoritet upplever ibland att förväntningarna på dem från kvinnliga deltagare i gruppen är lägre och att de därför inte behöver göra lika mycket i grupparbetet.

Lösningen

En workshop för idégenerering gav idéer att skapa ett digitalt verktyg för att hantera kontrakt och roller i grupparbete. Eller som det beskrevs av en student: ”att man kan göra det som ett slags gruppkontrakt som är bindande och ska följas av alla i gruppen, och att läraren är med på detta om det uppstår konstigheter i gruppen”. Lösningen består av ett instuderingsmaterial om grupparbete och kontraktskrivande, funktioner för att skriva kontrakt, definiera ansvarsroller och fördela dessa manuellt eller genom slump samt ett sätt för alla i gruppen att godkänna det gruppen kommit fram till. Lösningen gör det också möjligt för läraren att ta del av studenternas arbete och att ge studenterna återkoppling på att denna tagit del av arbetet. Lösningen är tillgänglig för alla kurser som en app i universitetets lärplattform Canvas. Läraren planerar det om ett pedagogiskt moment att skriva kontrakt och fördela roller i grupper och använder appen som stöd i den övningen.

Nytta

Den största nyttan, både för samhället och för den enskilde, består i att fler studenter genomför sin utbildning. En bättre arbetsmiljö i grupparbetet ger bättre förutsättningar för gruppen att lyckas med uppgifter och därmed få ett godkänt resultat. Genom att läraren enkelt kan ta del av kontrakt och rollfördelning kan denne stötta gruppen om det uppstår konflikter. Instuderingsmaterialet i appen, som är framtagen tillsammans med experter i gruppdynamik, gruppsykologi och konflikthantering, ger lärarna ett bra underlag för att skapa ett pedagogisk moment för kontraktsskrivning och rollfördelning. Eftersom lösningen är en standardfunktion i lärplattformen känner studenter igen sig i upplägget från kurs till kurs.

Utvecklingsarbetet

Huvudprincipen är att studentens behov och medskapande hela tiden är i centrum. Vi kallar metoden ”Följ-en-metoden” där studentgruppering identifieras och rekryteras, studenters upplevelser och behov kartläggs, idéer genereras gemensamt av studenter och personal samt att en idé utvecklas och verklighetstestas i ett snabbt och iterativt utvecklingsarbete. Lösningen demonstreras och kommuniceras i verksamheten och överförs till en förvaltningsorganisation för förvaltning och vidareutveckling.

Bidragslämnare: Karlstads universitet

Kontaktperson: Claes Asker, claes.asker@kau.se

Läs mer

https://www.kau.se/rethink