Vårdhund på remiss

Kort beskrivning

Hundens förmåga att skapa motivation till fysisk, kognitiv och sociala förmågor samtidigt som den lugnar, tröstar och ger glädje till våra äldre gör den till en viktig resurs inom äldrevården.

Potential att sprida 

Verksamheten finns inom flera olika områden såsom social psykiatri, korttidsboende, dagverksamhet för äldre, kortidsboende för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och skola. För att göra detta behövs ett certifierat vårdhundsteam. Vi delar med oss av både konceptet och av remisser och flödesschema.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Många äldre blir deprimerade och mister sin förmåga att finna motivation till mycket i vardagen vilket gör att vårdbelastningen och medicinering ökar och inte minst vårdtagarnas livskvalité minskar Hundens förmåga att skapa motivation till fysisk, kognitiv och sociala förmågor samtidigt som den lugnar, tröstar och ger glädje till våra äldre gör den till en viktig resurs inom äldrevården.

Lösningen

Utbildade och certifierade vårdhundsteam enl Svensk Standard. Tydligt flödesschema för remissförfarande, utförande och utvärdering.

Nytta

Ökade fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Minskade psykiska symtom. Detta har gett de äldre en ökad förmåga att delta och medverka i sin omvårdnad samt får en meningsfull vardag. Personalen har i många fall en minskad arbetsbelastning genom större deltagande av vårdtagaren vid ADL och i övrig omvårdnad.

Utvecklingsarbetet

Metodiskt arbete med tydliga rutiner runt utförandet.

Bidragslämnare: Äldreförvaltningen – Uppsala kommun

Kontaktperson: Mia Boivie, mia.boivie@uppsala.se