Ökad trygghet och delaktighet för äldre genom förändrad roll för undersköterskan

Kort beskrivning

Undersköterskorna ”för patientens talan” i de sammanhang där patienten eller närstående inte själva kan, t.ex. under ronden med läkare. Patientnära infor­mation dokumenteras i omvårdnadsjournalen istället för i muntlig rapport till sjuksköterska.

Potential att sprida 

Ett arbetssätt som i högre grad beaktar de frågor som ligger patient och anhöriga nära om hjärtat är en viktig grund för delaktighet och trygghet och är spridningsbart oavsett patientgrupp eller verksamhet. Trygga patienter och en ökning av hållbara individanpassade planeringar skulle över tid leda till resursbesparingar ur verksamhetsperspektiv.
Att införa liknande arbetssätt kräver motivation, ev anpassning av verksamhetens dagliga rutiner och journal med utrymme för omvårdnadsdokumentation.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Genom intervjuer med äldre inneliggande patienter upptäckte vi…
– att de äldre och anhöriga upplever att patientnära information inte prioriteras, måste upprepas gång på gång och att viktig information inte går fram. Detta skapar otrygghet och leder till minskad känsla av delaktighet och kontinuitet.

– att den patientnära informationen sällan dokumenteras, inte tas i beaktning och inte rapporte­ras över professionsgränserna

Vi undrade: kan en förändring av undersköterskans roll och arbetssätt medverka till att den patientnära informationen bli synliggjort och prioriteras? Och kan detta leda till ökad känsla av kontinuitet, trygghet och delaktighet för den äldre och anhöriga?

Lösningen

Undersköterskan är den profession som kommer närmast patienten i vardagliga situationer som t.ex. daglig hygien och matsituationer och hen får ofta god insikt i patientens hela livssituation och de funderingar som patienten har. Patientnära kunskap är av stor betydelse t.ex. vid utskrivningsplanering och när beslut ska tas om övergång till palliativ vård och omsorg.
Det förändrade arbetssättet innebär att undersköterskan deltar i ronden och lyfter in patientens perspektiv i planeringen som sker där. Undersköterskan ”för patientens talan” i de sammanhang där patienten eller närstående inte själv kan. Samtidigt skapar det en möjlighet för undersköterskan att fånga upp frågor från den äldre och närstående i efterhand och medverka till att förtydliga information. Undersköterskorna dokumenterar även den patientnära infor­mationen i omvårdnadsjournalen istället för som tidigare muntligt rapportera till den sjuksköterska som är i tjänst.

Nytta

Det nya arbetssättet har lett till helhetssyn på den äldre och ökad förståelse för den livssituation den äldre befinner sig i. Den information som den äldre och närstående ger till undersköterskan tas om hand och förs vidare in i de sammanhang där det är aktuellt. Genom det närmare samarbetet mellan läkare och undersköterska ökar förutsättningarna för att den planering och behandling som beslutas är anpassad till den enskilde individen. Äldre och anhöriga ger i intervjuer uttryck för att oron minskar när berörd personal har samma information, när undersköterskan har kunskap om vad som är planerad och vilka beslut som är tagna t.ex. på ronden och när det går att få ett snabbt svar på oroliga frågor. Undersköterskor uttrycker att de nu känner sig mer värdefulla i avdelningens team runt den äldre, högre grad av meningsfullhet och glädje i arbetet samt att det känns som detta på längre sikt kan leda till en statushöjning av undersköterskans yrke.

Utvecklingsarbetet

Syftet med arbetet är att öka den äldre patients delaktig­het och trygghet genom att synliggöra och beakta undersköterskans patientnära kunskap och insikt i patientens livssituation. Arbetet är en del av ett samverkansprojekt mellan kommuner och Region, Äldrehälsa Kronoberg, där lösningar tas fram för att förbättra vård och omsorg av de mest sjuka äldre utifrån deras självupplevda behov. Arbetsmetoden är baserad på SKL:s modell för användardriven innovation, Innovationsguiden.

Bidragslämnare: Medicin avdelning 2, Ljungby lasarett, Region Kronoberg

Kontaktperson: Marie Karlsson, marie.m.karlsson@kronoberg.se

Läs mer

http://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/aldrehalsa-kronoberg/underskoterskan-har-en-viktig-roll-pa-medicinkliniken-avd-2-msa/

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/036b6e40cd6f437ca6a7b482a69f1760/slutrapport_jm_version-1.pdf

http://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/aldrehalsa-kronoberg/#tab-14305