Safewards, vägen till trygghet

Kort beskrivning

Safewards är en väl beprövad personcentrerad intervention för att reducera hot och våld. Genom att ta till sig Safewards som delats via internet och ge varandra stöd via Skype vill vi skapa en bättre vård och arbetsmiljö

Potential att sprida 

Vi var först i Sverige men nu är 10 avdelningar från Norrland till Skåne intresserade av att sätta igång och vi söker pengar ihop med Örebro för att kunna anordna en nationell konferens med skaparen av Safewards. Genom arbetet med Safewards har vi skapat ett sant partnerskap mellan patient, personal och läkare.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Genom att ta till sig Safewards som delats via internet och ge varandra stöd via Skype vill vi skapa en bättre vård och arbetsmiljö. Minska tvångsvård, sjukskrivningar och öka känslan av trygghet på avdelningarna.

Lösningen

Safewards är en väl beprövad personcentrerad intervention för att reducera hot och våld. I en randomiserad studie om Safewards effektivitet minskade incidenter med hot och våld med 15% och tvångsåtgärder med 26%. Safewards används i relativt stor utsträckning i Europa för att förebygga och hantera hot och våld. Tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård har ökat. 83% av heldygnsvårdspersonal rapporterar att de varit utsatta för hot och våld sista året. Vår medarbetarenkät indikerar samma trend. I Safewards beskrivs tio omvårdnadsinterventioner personal kan använda för att skapa trygghet.

Nytta

5 av 10 interventioner har införts under första året. Patienterna lämnar öppet hoppfulla hälsningar till varandra när de skrivs ut. Genom värdeord har patienter, personal och brukarföreningar enats om gemensamma förväntningar oss emellan på avdelningarna och andra regler har kunnat elimineras. En pärm har upprättats där patienter kan läsa lite om varje personal med syfte att jämna ut balansen. Personalen har rollspelat och övat på att deescalera hotfulla situationer utifrån de principer forskning visat fungerar. En planch med känsloskola och en tröstlåda har skapats på avdelningen. Genom den kan personal och patienter tillsammans hitta sätt att hantera situationen. Tvångsåtgärderna har minskat med 80% resp 70% på avdelningarna Minskning sjukskrivningar med 20% resp 30% på avdelningarna.

Utvecklingsarbetet

Materialet finns på en hemsida. Vi översatte interventionerna till en svensk manual. Hade en halvdag med varje personalgrupp för uppstart där personalgrupperna delades upp i mindre grupper som fick ansvar för två interventioner var och en budget på 1500kr. Varje intervention fick sedan 6-10veckor för implementeringen och personalen fick fria händer utifrån manualen och avsatt tid vid förfrågan. Under varje intervention träffades interventionsgrupperna via Skype och gav varandra feedback och tips.

Bidragslämnare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva

Kontaktperson: Jonna Järvsén, jonna.jarvsen@vgregion.se

Läs mer

www.safewards.net/