Friskare och hållbarare medarbetare med Hållbar Vardag

Kort beskrivning

Vår ambition är att alla våra medarbetare ska ha en hållbar vardag på jobbet och hemma. Tack vare Hållbar Vardag – SustainYou kan vi ge dem stöd i det förändringsarbetet! Verktyget innehåller en bok, en gratis app och månatliga mail med olika teman.

Potential att sprida 

Vi har fått förfrågan från andra verksamheter som vill använda Hållbar Vardag och vi är positiva till att sprida vidare.

Metoden fungerar bäst vid fler deltagare och när man träffas i grupp. Stöd och ”press” av att vara flera hjälper. Att utbilda gruppledare och ge dem förutsättningar för att hålla ihop en grupp är mödan värd. Cheferna behöver också få intresse och kunskap.

Metoden är inte ”konsultberoende” utan företaget som tillhandahåller SustainYou är måna om att metoden enkelt sprids.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Vi hade minskande frisktal bland medarbetarna vilket orsakade både merarbete och kostnader för oss som arbetsgivare och besvär och mindre lön för medarbetarna. Medarbetarenkäterna visade att knappt 6 av 10 medarbetare uppfattade att de har en rimlig arbetsbelastning och knappa 6 av 10 ansåg att de hade möjligheter till återhämtning efter perioder av hög arbetsbelastning. Men 3 av 4 medarbetare tyckte ändå att de har en bra balans mellan jobb och fritid. Enkäterna visade också att 9 av 10 kände sig motiverade i sitt arbete och lika många tog eget ansvar för sin egen hälsa.

Vi startade projektgrupp för att öka hälsotalen och resultaten i medarbetarenkäten och letade efter en enkel metod som skulle kunna göra långsiktiga förändringar i livsstil för både individ och grupp. Vi ville samtidigt hitta/skapa en konkurrensfördel jämfört med andra arbetsgivare när vi rekryterar. Vår ambition var att visa för nuvarande och framtida medarbetare – och patienter – att vi bryr oss om hälsa.

Lösningen

Vi gick ut med ett erbjudande till alla medarbetare (ca 600 pers) om att börja använda självcoachningsverktyget Hållbar Vardag SustainYou myself. SustainYou är framtaget för individer som vill göra förändringar i den egna vardagen, hemma och på jobbet, för att öka sitt eget välmående och stärka den egna hållbarheten. Verktyget innehåller en bok, en gratis app och månatliga mail med olika teman. Vi lät alla chefer få tillgång till verktyget och vi utbildade 9 personer (hälsoinspiratörer och hälsopedagoger) till att bli gruppledare. Gruppledarna fick utbildning i själva verktyget och ett handledarmaterial med tips och teman för 6-8 möten som de ska hålla med kollegor under ca ett års tid. Totalt har nu knappt 100 personer (chefer, medarbetare och gruppledare) fått tillgång till verktyget. Drygt hälften av medarbetarna har valt att delta i en grupp.

Nytta

SustainYou uppskattas av medarbetare och chefer. Metoden är enkel att förstå och användarna uppskattar att man kan välja bok och/eller app och delta i grupp eller ej. Det upplevs även positivt att få mail varje månad med enkla budskap och övningar. Från gruppdeltagare hör vi “det spiller över” i arbetsvardagen genom en ökad kollegial förståelse och man påminner och stöttar varandra i förändringar. Vi har gjort två mätningar – vid start och efter ett par månader – som visar att deltagarna upplever att de fått en ”hållbarare vardag” (enkät 12 frågor/index jmf användare i andra organisationer). Efter bara ett par månader hade hälften av deltagarna gjort 1-3 förändringar på jobbet och hemma. Andelen som upplever hög stress i vardagen har sjunkit från 56% till 43% mellan de två mätningarna. Om förändringen håller i sig, och förbättras, innebär det förutom ökat välmående hos medarbetarna att verksamheten får ökad produktivitet vilket leder till bättre och säkrare vård för patienterna.

Utvecklingsarbetet

Vi letade efter en modern och flexibel självcoachningsmetod som inte krävde stora utbildningsinsatser och som var lätt att sprida i organisationen.

Vi utbildade chefer och gruppledare i hälsa och hur dagens samhälle präglat av uppkoppling, digitalisering och gränslös vardag påverkar beteende och välmående – vår hållbarhet. De fick bli vår referensgrupp när de själva började använda metoden och marknadsföra den bland medarbetarna.
Nu ser vi glädjande nog att hälsotalen ökar på totalen för hela kliniken, sannolikt beroende delvis av Hållbar Vardag samt några andra hälsoinsatser.

Bidragslämnare: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset

Kontaktperson: Erica Löfstedt, erica.lofstedt@sll.se