Personcentrerad granskning av vårdplaner

Kort beskrivning

En ökad personcentrering i vårdplanernas innehåll har inneburit att patienterna blivit mer delaktiga i upprättandet och utvärderingen av sin egna vårdplaner. Större hänsyn har tagits till patientens egna berättelse, synpunkter och resurser. Att använda en granskningsmetod har varit värdefullt för att gå vidare i kvalitetsarbetet. Själva mötet med patienten, de spontana samtalen och aktiviteterna ingår också i det personcentrerade tankesättet, men kanske svårare att mäta.

Potential att sprida 

Har ni någon mall som man kan använda om man vill arbeta som ni har gjort?

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Vi ville undersöka i vilken utsträckning vårdplaner för personer som vårdas på avdelning 86, på Sahlgrenska, är personcentrerade och om det finns en skillnad efter införandet av personcentrerat arbetssätt. Det granskningsinstrument som använts är AUDIT. Avdelning 86 har sedan maj 2017 – maj 2018 deltagit som pilotavdelning i projektet Personcentrerat arbetssätt (PCA) på SU. Avdelningen utsåg en arbetsgrupp för införandet av arbetssättet. En forskare från GPCC (Göteborgs Centrum för Personcentrerad Vård) knöts till gruppen. Under arbetets gång har kontakt med förändringledare på SU tagits. Arbetsgruppen deltog på två workshops för igångsättandet av arbetet samt en utbildningsdag om personcentrerad vård. Samtliga medarbetare på avdelningen gick sedan en tredagars utbildning i arbetsmodellen i slutet av hösten. Utbildningen gavs av forskare på GPCC.

Lösningen

Hörnstenarna i personcentrerat arbetssätt är samtalet, delaktighet och vårdplanen/hälsoplanen. I möten under våren med arbetsgruppen har olika frågor diskuterats bl.a. vårdplanen. En av uppgifterna har varit att ta fram en personcentrerad vårdplan. Denna finns nu och har godkänts av systemadministratör på Psykiatri Affektiva, SU. På möte i maj bestämdes att granska 6 vårdplaner från 2017 och 6 vårdplaner från 2018. För att undersöka i vilken utsträckning vårdplaner för personer som vårdas på avdelning 86 är personcentrerade och om det finns en skillnad efter införandet av personcentrerat arbetssätt.

Nytta

Resultatet visar i sin helhet en ökad personcentrering i sitt innehåll. Märkbaraste skillnad är att patienternas resurser omnämns från tidigare 17% till 100% följt av hänsyn till patienternas synpunkter vid uppdatering av vårdplanen från 0% till 67%. Vårdplanerna baserades också mer på patientens berättelse från tidigare 67% till 83% liksom att läsa sin vårdplan från 67% till 100%. Deltagandet i upprättande av vårdplan och patienternas tankar, synpunkter och önskemål var samma resultat från tidigare dvs 83%. Frågan om det överhuvudtaget fanns anteckningar i vårdplanen var samma resultat 2017 som 2018 dvs. 100%. Vårdplanerna blivit ett mer levande dokument. Att ta fram kvantitativ data kan leda till ett fortsatt utvecklandet av vårdplaner ur ett kvalitetsperspektiv.

Utvecklingsarbetet

Undersökningen bygger på 12 vårdplaner som slumpmässigt valts ut under perioden 2017-2018. 6 vårdplaner berör tiden innan avdelningen började arbeta personcentrerat och 6 vårdplaner efter att avdelningen börjat med detta arbetssätt. Vårdplanerna var slumpmässigt utvalda. Granskningsinstrument  AUDIT har använts som utifrån 9 frågor granskar om det personcentrerade arbetssättet framgår av vårdplanerna.

Bidragslämnare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Kontaktperson: Karin Olander Carlson, karin.olander@vgregion.se

Läs mer

ARTIKEL Personcentrerat arbetssätt ger tillbaka patientens rätt till självbestämmande