Färre återinläggningar i psykiatrin efter färdighetsträning i slutenvården.

Kort beskrivning

Genom att utbilda sjuksköterskor och skötare till färdighetstränare inom dialektisk beteendeterapi (DBT)  kan vi erbjuda en svårbehandlad patientgrupp, patienter med självskadebeteende, meningsfull slutenvård. Patienterna får kartlägga sina triggers, förstå sina känslor och färdighetsträna för att hitta ett mer funktionellt sätt att hantera sina känslor.

Potential att sprida 

Inom skola och omsorg skulle säkert elever samt brukare kunna ha god effekt av färdighetsträning inom DBT. För att kunna använda sig av denna metod behövs utbildning i DBT-basmodul till förslagsvis skolsköterska, kurator samt omsorgspersonal. De färdigheter som lärs ut inom DBT Basmodul är tillämpbara vid alla sorters kriser och evidensbaserade vid självskadebehandling, vilket är ett växande problem i samhället.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Tidigare forskning visar att personer med självskadebeteende känner sig illa bemötta av personal inom vården. Samtidigt visar studier att personal upplever svårigheter att möta denna sårbara målgrupp. Detta har lett till att patientgruppen inte upplever att de får någon verksam behandling, trots att man satsar betydande resurser på gruppen; patienter är mångsökare på akuten, har hög frekvens av inneliggandevård och löper hög risk att avlida i förtid (Baker & Fortune, 2008; Lindgren, 2011; Eriksson & Åkerman, 2012). Patientgruppen med självskadebeteende främst med EIPS (Emotionellt instabilt personlighetssyndrom)diagnos är den grupp patienter med högst återinläggningsfrekvens inom verksamheten.

Med hjälp av DBT färdigheter ville vi för patienter med självskadebeteende få ett bättre bemötande, få en mer hjälpsam vård, kortare inläggningar, minska tvångsåtgärder samt färre snabba återinläggningar. Vi ville också skapa bättre förutsättningar för personalen att kunna ge en bättre vård.

Lösningen

Affektiva (avdelning på Sahlgrenska Unveristetssjukhuset) erbjöd all personal i heldygnsvård utbildning i DBT (dialektisk beteendeterapi )Basmodul som är en färdighetsträning. Färdighetsträningen består av att analysera ett destruktivt beteende och identifiera olika primära känslor och hitta ett mer funktionellt sätt att hantera sina känslor. Vi ger patienten verktyg att hantera olika känslor genom att tillsammans med patienten utforma krislistor samt olika övningar.

Vi började implementera metoden med fyra medarbetare som redan hade ett större intresse för metoden. Gruppen utformade ett arbetssätt för hur vi valde ut patienter, förankrade arbetet med läkare och satte preliminär vårdtid. De formulerade även ett tydligt stöd för dokumentation så att insatsen skulle bli mätbar. Därefter har vi utbildat nya medarbetare varje termin. Alla medarbetare har fått en bemötande utbildning med grund i DBT-färdigheter.

Nytta

Vi ser en trend som är gynnsam där fler patienter lär sig krisfärdigheter under slutenvårdstiden och därför i större utsträckning kan klara sig hemma med hjälp av öppenvård även om bedömningsunderlaget ännu är för litet för att dra några större slutsatser. Vi tror att det är viktigt att breddutbilda så att hela personalgruppen kan arbeta med färdighetsträningen som behöver upprepas och vi blir mindre känsliga för personalomsättning.

Utvecklingsarbetet

All personal i heldygnsvård utbildning i DBT- Basmodul, en färdighetsträningsinsats. Vi började med fyra medarbetare som redan hade ett större intresse för metoden. Gruppen utformade ett arbetssätt för hur vi valde ut patienter, förankrade arbetet med läkare och satte preliminär vårdtid. De formulerade även ett tydligt stöd för dokumentation så att insatsen skulle bli mätbar. Därefter utbildar vi nya medarbetare varje termin.

Bidragslämnare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Psykiatri Affektiva, avdelning 80

Kontaktperson: Lisbeth Alvefelt, lisbeth.alvefelt@vgregion.se