Bokningstjänst för ämnessamtal på gymnasiet

Kort beskrivning

Med en innovativ bokningstjänst för ämnessamtal är det nu lättare att realisera idéen om personligt möte mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Resultatet är både ökad måluppfyllelse och en kraftigt förenklad administrativ arbetsinsats.

Potential att sprida 

Det är vår upplevelse att andra skolor står inför exakt samma utmaningar som Sundsgymnasiet i Vellinge: ambitionen är att erbjuda personliga samtal med undervisande lärare men det är svårt att få till i praktiken.

Därför har vi valt att skapa en tjänst som enkelt kan återanvändas. Vi har valt att dela källkoden som opensource. Den skola som vill testa behöver alltså bara installera källkoden på egen server och kan sedan lansera tjänsten för vald målgrupp i den egna verksamheten.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

I dag väljer de flesta skolor i Sverige att dokumentera elevernas kunskapsutveckling i någon form av lärplattform så att elever och deras vårdnadshavare kan ta del av resultat, bedömningar och planerade insatser.

Trots detta upplever många elever och vårdnadshavare ett stort behov av personligt möte med skolans personal. Allra helst med undervisande lärare. Det personliga mötet kan, på ett sätt som är svårt i lärplattformen, säkra samförstånd och förståelse kring vad som är viktigt för att eleven ska klara sin utbildning på bästa sätt.

För en gymnasieskola med många kurser blir det dock snabbt ett problem när det blir dags att boka in sådana samtal. Sundsgymnasiet i Vellinge har t.ex. 1200 elever och en stor mängd aktiva kurser. Traditionella lärplattformar saknar helt enkelt denna funktionalitet och erbjuder oftast bara bokningsmöjlighet till utvecklingssamtal med mentor. Istället har administrativ personal lagt ner mycket tid på att manuellt upprätta individuella scheman.

Lösningen

Bokningstjänsten gör det möjligt för vårdnadshavare eller myndig elev att på egen hand kan boka personligt möte med undervisande lärare. Du bestämmer själv vilka lärare du vill träffa och när. Resultatet blir ett personligt schema med en eller flera utvecklingssamtal i nära anslutning till varandra. Undervisande lärare blir notifierad när en bokning genomförs och kan på så sätt förbereda samtalet i god tid.

Nytta

Ökad måluppfyllelse
Elev och vårdnadshavare får en tydligare bild av elevens kunskapsutveckling i de olika kurserna. Detta leder till att kursmålen blir mer begripliga och hanterbara vilket i sin tur leder till ökad måluppfyllelse.

Bättre arbetsmiljö
Undervisande lärare får möjlighet till personlig avstämning med elev och vårdnadshavare på ett tidsoptimerat sätt. Genom att på förhand få en lista med inbokad samtal kan läraren fokusera på de elever som önskar personligt möte.

Enklare administration
Administrativ personal som tidigare ägnade mycket tid åt att förbereda ämnessamtalen har nu fått ett verktyg som kraftigt förenklar administrationen. Uppskattningsvis rör det sig om 30-40 h per termin i besparad administration.

Utvecklingsarbetet

Vi har använt oss av metoder inom tjänstedesignområdet för att kartlägga och förstå elevernas och vårdnadshavarnas behov. Utvecklingen har sedan skett med agil projektmetodik där vi valt att ta hjälp av extern leverantör som kunnat säkerställa en kostnadseffektiv utveckling i nära dialog med verksamheten.

Tjänsten har utvecklats i tre iterationer där funktionalitet gradvis har lanserats i takt med utvärderingarna.

Bidragslämnare: Vellinge kommun

Kontaktperson: Thomas Jarbo, thomas.jarbo@vellinge.se

Läs mer

https://github.com/vellingekommun/amnessamtal