Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har ägt rum.
 • 7 oktober, 2021 10:0011:00
 • FoU Kronoberg
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Styrning och ledning
 • #InnovationsveckanKronoberg – Att integrera forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i vardagen

  Att integrera FoUU i vardagen är viktigt för att tillvarata forskarkompetens, samordna och sprida pågående aktiviteter och därigenom främja samverkan verksamheter och medarbetare emellan. Detta är grunden för att på ett effektivt och evident sätt förankra, disseminera och implementera ny kunskap samt främja lärande.

  FoUU är en samlad organisation för forskning, utveckling och utbildning. Vår roll är att skapa arenor för lärande och forskning, stödja ett långsiktigt, systematiskt och hållbart kunskapsarbete med kvalitetsförbättringar och förnyelse i hela regionen till gagn för våra invånare och patienter samt arbetsglädjen på arbetsplatserna. Vårt uppdrag att stödja Region Kronoberg som en lärande organisation under ständig utveckling.

  I Region Kronobergs utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren framgår att “patientens behov ska mötas med kompetens och arbetsglädje” och inom ramen för detta ska vi utveckla vårt lärande för en kunskapsbaserad vård. Som bilaga till Närmare Kronobergaren finns Forskningsplan 2027. Det övergripande målet i Forskningsplanen är att öka den akademiska kompetensen i Region Kronoberg i nära samverkan med universitet och högskolor. För att uppfylla målen i såväl strategidokumentet som i forskningsplanen och synliggöra FoUU-verksamheten i klinisk praktik krävs arenor för kommunikation och diskussion av forskningsresultat samt kunskapssammanställningar inom verksamheten mm.

  I arbetet med att stödja ett långsiktigt, systematiskt och hållbart kunskapsarbete med kvalitetsförbättringar och förnyelse i hela regionen är det viktigt att synliggöra, samordna och skapa möjligheter för samverkan inom de uppdrag som utförs på klinikerna. Detta kan ske genom lokala FoUU-nätverk. Enligt Region Kronobergs forskningsbokslut 2020 finns 69 disputerade medarbetare i regionen, vilkas kompetens behöver synliggöras och samordnas i klinisk verksamhet. Alla disputerade medarbetare ska känna att deras forskarkompetens tas tillvara.

  Tillsammans kan medarbetare från forsknings- utvecklings- och utbildningsenheten samordna, synliggöra och stärka verksamheternas FoUU-arbete. Detta kan till exempel handla om att systematiskt arbeta med utvecklings- och förbättringsprojekt kopplade till synergier och patientsäkerhet, skapa forskningsprojekt utifrån kliniskt arbete, möjliggöra studentarbeten med hög relevans för verksamheten samt att skapa förutsättningar för introduktion, utbildning och kompetensutveckling med hög kvalitet.

  Information

  Datum
  7 oktober, 2021
  Tid
  10:00–11:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt