Om offentlig innovation

Den offentliga sektorn i Sverige och världen står inför stora förändringar för att kunna möta morgondagens samhällsutmaningar. Här har vi samlat länkar till några av de aktörer och initiativ som jobbar med offentlig innovation runt om i Sverige och Europa.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. På så vis kan vi påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för våra medlemmar, och som i förlängningen bäst gynnar allmänheten.

Läs mer på SKR:s hemsida

Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet

Vinnova riktar insatser som ger ledare och medarbetare organisatoriska förutsättningar, kunskap och förmåga att bidra till innovation och förutsättningar för att innovationer ska kunna utvecklas. Flera av myndighetens erbjudanden och satsningar riktas till grupper och områden där offentliga aktörer är viktiga samarbetsparter.

Läs mer på DIGG:s hemsida

Adda Kompetens

Adda Kompetens arbetar på uppdrag av SKR  och ska bidra till att kommuner och regioner står bättre rustade för att leverera framtidens välfärd. Därför erbjuder man bl.a. utbildningar, seminarier och nätverk för att stärka såväl den digitala mognaden som innovationsförmågan i offentlig sektor.

Läs mer på Adda Kompetens

Strategiskt framsyn, Europeiska kommissionen

Framsyn är disciplinen att utforska, förutse och forma framtiden för att hjälpa till att bygga och använda kollektiv intelligens på ett strukturerat och systemiskt sätt för att förutse utvecklingen. Kommissionen presenterar årligen strategiska framsynsrapporter som uppmärksammar viktiga framtidsområden för Europa.

Läs mer på Kommissionens hemsida

OPSI (Observatory of public sector innovation)

OPSI, som tillhör OECD, är en global organisation som samlar forskning och kunskap kring innovation i offentlig sektor. I maj 2019 antogs OECD:s deklaration om innovation i offentlig sektor som bygger på fem principer och åtgärder som regeringar och offentliga organisationer kan använda för att informera, eller förbättra innovationer och dess ledning.

Läs mer på OPSI:s hemsida

Centrum för offentlig-privat innovation

CO-PI är ett nationellt centrum i Danmark som stödjer innovation inom offentlig sektor – och samarbete kring innovation med privata företag. CO-PI samarbetar med staten, regioner, kommuner och näringsliv i hela Danmark.

Läs mer på CO-PI:s hemsida

Nesta

Storbritanniens oberoende välgörenhetsorganisation med fokus på innovation för allmännytta. Under senare år har Nestas fokus koncentrerats till samhällets största utmaningar – från hälso- och inkomstskillnader till klimatkrisen och bristande produktivitetsutveckling. Nestas hemsida är en diger källa till fördjupning och inspiration.

Läs mer på Nestas hemsida

Saknar du något innehåll här?

Skicka gärna ett mej till oss på innovationsveckan@skr.se