« Alla nyheter

2020-05-05

Hallå där arrangör | Malin Bergvall, Skellefteå kommun

Ni arrangerade flera olika aktiviteter 2019 som blev mycket uppskattade både i den egna organisationen och utanför. Under årets vecka kommer ni bland annat hålla en stor konferens om social innovation, som fått flyttas fram med anledning av corona-pandemin.

Varför valde ni att vara med på Innovationsveckan 2019?
Innovationsveckan blev för oss i Skellefteå ett bra tillfälle att både båda sprida och uppmärksamma goda enskilda initiativ i våra verksamheter, hur vi arbetar med innovation, men också visa på nyttan av att involvera slutanvändare i innovationsprocessen.

Då vi var inne i slutfasen i det Idéslussprojekt vi bedrivit tillsammans med Piteå kommun var det också ett bra tillfälle att specifikt dela med oss av vårt arbete under projektet, med idéutmaningar, innovationssprintar, kompetenslyft för chefer mm. Men, målsättningen var att ha fokus på hur vi uppnår ett hållbart innovationsarbete, inte bara vad som kommer ut av innovationsarbete. Sen ville också skapa stolthet och bidra till nätverksbyggande mellan våra många fantastiska medarbetare och verksamheter som vågar och vill gå före när det gäller att göra på nya vis.

Att det fanns ett nationellt initiativ i ryggen gjorde att det blev lättare att lyfta frågan till kommunledningen att vi borde bidra till innehållet – och att kunna sprida att innovation i det offentliga Sverige vilket är en fråga många arbetar med.

Hur såg ert deltagande ut?
Vi hade ett antal aktiviteter under veckan, där den viktigaste aktiviteten var en temadag som vi kallade ”Tillsammans för förnyelse” där man kunde delta hela eller delar av dagen, fysiskt eller via webbsändning. Där samlade vi totalt 15 kortare föreläsningar av ett tjugotal medarbetare på kommunen, med tyngdpunkt på att sprida goda exempel i lite olika temaområden, systematik, att arbeta invånarcentrerat, ledarskapet, att stödja idéägande mm. Föreläsningarna varvades med paneldialoger med de som föreläst. Här kan du ta del av innehållet i efterhand.

Vi erbjöd även studiebesök till två verksamheter inom vår socialförvaltning – Dammens vård och omsorgsboende som är testbädd för befintlig välfärdsteknik och Kantgatans träningslägenhet, som erbjuder barn och unga med funktionsnedsättning möjlighet att utforska teknik och alternativa arbetssätt som ger stöd för ökad självständighet i vardagen. En miljö att prova, respektive träna sina förmågor inför ett vuxenliv på egna villkor. Träningslägenheten är också en plats för inspiration och ökad spridning av kunskap till många andra målgrupper.

Sist men inte minst arrangerade vi en riktad utbildning tillsammans med Piteå kommun, Tjänstedesign för politiker, med utbildare från SKR:s Innovationsguiden. Här fanns också verksamhetsutvecklare från Skellefteå med som processtöd eftersom Innovationsguiden utbildade på distans, och vi som var på plats lyfte lokala exempel på nyttor som uppstått när vi börjat tillämpa tjänstedesign i exempelvis utvecklingen av e-tjänster.

Vilket gensvar fick ni?
På ”Tillsammans för förnyelse” hade vi runt 40 fysiska deltagare under hela dagen och ungefär lika många via webbsändning. Sedan har vi haft mellan 30 till 100 visningar av filmerna i efterhand.

Studiebesöken lockade totalt ett fyrtiotal personer, där bland annat personalnämnd, personalchef & kommunalråd passade på att besöka träningslägenheten. På politikerutbildningen deltog totalt runt 50 personer från Skellefteå och Piteå, främst från socialnämnd men också skol-, kultur- & fritidsnämnder, då temat var ”tidiga förebyggande insatser” som är politiska målsättningar i båda kommunerna.

Vi har överlag fått god respons och de som deltog på temadagen beklagade att inte fler valt att delta, då innehållet var så bra. Våra politiker har också uttryckt en stolthet över verksamhet & våra arbetssätt.

Vad ser du som det främsta värdet med att ha en nationell Innovationsvecka?
Vi måste utmana den felrädsla som finns i offentlig sektor, där innovationsarbete kan upplevas som att man tar för höga risker med skattebetalarnas medel. Därför är det viktigt att visa både inåt i våra organisationer och ut mot invånarna att det finns en nationell samling kring att förnya offentlig sektor.

För att vi ska klara de utmaningar vi befinner oss i, med invånarens förändrade och ökade krav på vad välfärden ska bestå i, parallellt med demografiska förändringar och kompetensbrist, behöver vi avsätta tid till att förnya hur vi utför vårt uppdrag på ett hållbart sätt. Här behövs också förändring på många nivåer i våra organisationer för att vi ska kunna arbeta annorlunda.

Har du några tips till andra som funderar på att vara med på Innovationsveckan 2020?
Som med allt innovationsarbete – våga testa att vara med i liten skala! Även en liten aktivitet blir större när den är en del av ett stort nationellt initiativ. Våga också berätta om både framgångar och misslyckanden. En viktig del i att stärka innovationsförmågan är just att lyssna in behoven men också testa idéer tidigt med slutanvändarna och lära av testet. Det blir mycket mindre kostsamt än att jobba länge med något och sedan ändå riskera att misslyckas.

Hur ser era egna planer ut inför Innovationsveckan 2020?
Vi har redan en aktivitet klar, konferensen Social innovation i norr. Den samarrangeras med Umeå och Luleå universitet, organisationen Coompanion och Luleå, Piteå, Skellefteå & Umeå kommun. Den skulle vi genomfört i april men på grund av läget med corona fick vi flytta konferensen. Då kändes det självklart att lägga den under Innovationsveckan. Konferensen är ambulerande och genomförs i år i Skellefteå på temat ”att utveckla goda samhällen för barn och unga”. Ett passande tema då Barnkonventionen i år blivit lag. En av våra spännande huvudtalare är från Real play coalition.

För övrigt program har vi haft ett första möte med ett antal personer i och utanför kommunens verksamhet. Både Region Västerbotten (som också hade lokalt program förra året) och Skellefteå Science City, som också driver “innovationshuset” The Great Northern, är självklara samarbetspartners. Men också privata aktörer som arbetar med att stötta innovationsarbete inom offentlig sektor som vi samarbetar med.

Vad är på gång inom innovationsområdet hos er just nu? 
Arbetet med hur vi ska bygga Skellefteå kommuns innovationsförmåga i stort pågår, men vi har flera innovationsfrämjande processer idag, exempelvis den där vi arbetar fram e-tjänster både för Skellefteå (men också resten av Västerbottens kommuner, utom Umeå).

I början av året har också Stöd och Service, som varit pilot inom Idéslussprojektet, äntligen kommit i mål med den innovationsvänliga funktionsupphandling man gjort av ett digitalt stöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I utvecklingen och upphandlingen av det digitala stödet, som fått namnet Todej (finns att ladda ned där appar finns), har man genomfört ett antal samskapande, tillgänglighetsanpassade moment för att involvera brukarna. Todej-appen erbjuder ett digitalt alternativ till personalstöd, vilket möjliggör större självständighet för målgruppen. Vill man veta mer om arbetet med detta, och tidigare nämnda träningslägenhet, kan man gärna kontakta Carina Norman, som är verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering på stöd och service.

Malin Bergvall, Skellefteå kommun

Malin Bergvall, verksamhetsstrateg, Skellefteå kommun

 

Toppbild: Från scenen under “Tillsammans för förnyelse”, på temat att stödja idéägande och medarbetarinnovation. Erik Jansen, chef på daglig verksamhet, berättar om den idéutmaning med digitalt stöd som genomförts i verksamheten som en del av Idéslussprojektet.